Anasayfa » Mevzuat » 2017 Yılına İlişkin Kit Genel Yatırım ve Finansman Programı yayımlandı

2017 Yılına İlişkin Kit Genel Yatırım ve Finansman Programı yayımlandı

2017 Yılına İlişkin Kit Genel Yatırım ve Finansman Programı yayımlandı

Tarih :
2017 Yılına İlişkin Kit Genel Yatırım ve Finansman Programı yayımlandı

2017 yılında kamu işletmelerinin ülke kaynaklarım etkin ve verimli kullanmak suretiyle işletmecilik faaliyetlerini yerine getirmelerini ve kendi değerlerini azami düzeye çıkartmalarını sağlayacak strateji ve yöntemleri belirlemek amacıyla Bakanlar Kurulu tarafından kararlaştırılan "Kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarının 2017 yılına ait Genel Yatırım ve Finansman Programı" Resmi Gazete’de yayımlandı.

12/10/2016 tarihli ve 2016/9369 sayılı Kararname eki Kararda yer alan 2017 yılı Genel Yatırım ve Finansman Programının tam metni:

12/10/2016 TARİHLİ VE 2016/9369 SAYILI

KARARNAMENİN EKİ

KARAR

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Tanımlar ve İlkeler

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu Kararın amacı, 2017 yılında kamu işletmelerinin ülke kaynaklarını etkin ve verimli kullanmak suretiyle işletmecilik faaliyetlerini yerine getirmelerini ve kendi değerlerini azami düzeye çıkartmalarını sağlayacak strateji ve yöntemleri belirlemektir.

(2) Bu Karar, ekli tabloda yer alan 8/6/1984 tarihli ve 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye tabi kamu iktisadi teşebbüsleri ile bağlı ortaklıklarını ve 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanuna tabi olup sermayesinin %50’ sinden fazlası kamuya ait olan işletmeci kuruluşları kapsar.

(3) Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu ile sermayesinin %50’sinden fazlası kamuya ait olan veya Sayıştayca denetlenen diğer işletmeler, bu Kararın sadece 19 uncu, 20 nci, 24 üncü ve 26 ncı madde hükümlerine tabidir.

Tanımlar

MADDE 2- (1) Bu Kararın uygulanmasında;

a) Bağımsız denetim kuruluşu: 26/9/2011 tarihli ve 660 sayılı Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname uyarınca bağımsız denetim yapmak üzere Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından bağımsız denetimle yetkilendirilen sermaye şirketlerini,

b) Bağlı ortaklık: 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 58 inci maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında kurulanlar hariç olmak üzere sermayesinin %50’sinden fazlası kamu iktisadi teşebbüsüne ait olan işletme veya işletmeler topluluğundan oluşan anonim şirketleri,

c) Finansal raporlar: Finansal tablolar, yönetim kurulu faaliyet raporları ve sorumluluk beyanlarından oluşan raporları,

ç) Finansal tablolar: Dipnotlarıyla birlikte finansal durum tablosu, kapsamlı gelir tablosu, nakit akış tablosu ve özkaynak değişim tablosunu,

d) Kamu iktisadi teşebbüsü: 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi teşebbüsler ile bu teşebbüslerin aynı Kanun Hükmünde Kararnamenin 58 inci maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında kurulanlar hariç olmak üzere bağlı ortaklıklarını,

e) Kamu işletmesi: 1 inci madde kapsamına giren işletmeleri,

f) Kamu teşebbüsü: (d) ve (g) bentlerinde sayılan teşebbüsleri,

g) Kuruluş: 4046 sayılı Kanuna tabi olup sermayesinin %50’sinden fazlası kamuya ait olan özelleştirme programındaki işletmeci teşebbüsleri,

ğ) Müsteşarlık: Hazine Müsteşarlığını,

h) Program: Bu Kararın ekinde yer alan tablodaki mali hedefler ile Müsteşarlıkça kamu teşebbüslerine gönderilecek 2017 yılı Genel Yatırım ve Finansman Programını,

ı) TMS/TFRS: Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yürürlüğe konulmuş olan Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları ile bunlara ilişkin ek ve yorumları,

i) Uygulanan ekonomik politikalar: Onuncu Kalkınma Planı, Orta Vadeli Program, Yıllık Program ve bunlara istinaden hazırlanan belgelerde yer alan politikaları,

ifade eder.

Genel ilkeler

MADDE 3- (1) Kamu teşebbüsleri, 2017 yılı faaliyetlerini, uygulanan ekonomik politikalar ile Program çerçevesinde aşağıda belirtilen ilkelere uygun olarak yürüteceklerdir:

a) Kurumsal yönetim ilkeleri çerçevesinde faaliyet gösterilecektir.

b) Tüm işletmecilik faaliyetlerinde verimliliği ve kârlılığı artıracak tedbirler alınacaktır.

e) Etkin bir insan kaynakları politikası izlenecektir. Bu çerçevede, tüm personelin kamu

teşebbüsü içinde işin gereği ve ihtiyaçlar dikkate alınarak rasyonel bir şekilde dağıtılması ve mevcut olması halinde atıl personelin eleman açığı bulunan diğer hizmet birimlerine kaydırılması sağlanacaktır.

ç) İşletme politikaları çerçevesinde etkin stok yönetimi yapılacaktır.

d) Atıl durumda olan gayrimenkuller, ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla satış, kiralama veya bedelli devir gibi usullerle, rayiç bedel esas alınarak değerlendirilecektir.

e) Üretilecek mal ve hizmetlere yönelik tedarik edilecek hammadde miktarı ve fiyatı ile üretilen mal ve hizmetlerin miktar ve fiyatları, Programda yer alan hedefleri sağlayacak şekilde tespit edilecektir.

f) Faaliyet alanlarını ilgilendiren konularda AR-GE ve inovasyon çalışmalarına gereken önem verilecektir.

g) Piyasa koşullarında daha kaliteli ve düşük maliyetli mal ve hizmet üretmek amacıyla, üretim teknolojisindeki gelişmeler takip edilecek, bilgi ve iletişim alt yapısı ile organizasyon yapıları gözden geçirilecektir.

ğ) Kamu teşebbüsleri, ticari kredi kullanımlarını ve mali yükümlülüklerini, Programda belirlenen hedefler çerçevesinde asgari düzeyde tutmak ve yönetmekle yükümlüdür.

h) Cari açığın azaltılmasını teminen yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanan üretim azami düzeye çıkarılacaktır.

İKİNCİ BÖLÜM

İstihdam ve Hizmet Almaları

Açıktan ve naklen atama

MADDE 4- (1) Teşebbüs içi eleman nakli suretiyle personel ihtiyacının karşılanmasının mümkün olmadığı hallerde, kamu teşebbüslerinde;

a) 2016 yılında ayrılan eleman sayısının (askerlik ve 4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesi çerçevesinde istihdam fazlası olarak bildirilenler ile 12/10/2015 tarihli ve 2015/8196 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında işe alınanlardan ayrılanlar hariç) en fazla %75’i kadar personelin açıktan ve/veya naklen atanması,

b) 2016 yılında ayrılan eleman sayısının (askerlik ve 4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesi çerçevesinde istihdam fazlası olarak bildirilenler ile 12/10/2015 tarihli ve 2015/8196 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında işe alınanlardan ayrılanlar hariç) en fazla %10’u kadar personelin de, özelleştirme uygulamaları nedeniyle Devlet Personel Başkanlığına bildirilen nakle tabi personelden atanması,

hususlarında kamu teşebbüsünün yönetim kurulu yetkilidir.

(2) Müsteşarlıkça sermaye aktarımı yapılması öngörülen kamu iktisadi teşebbüslerinin (bunların bağlı ortaklıkları dahil) birinci fıkra kapsamındaki personel atama işlemleri Müsteşarlığın uygun görüşüne bağlıdır.

(3) Ataması müşterek kararname ile yapılan görevlere ve bu görevlere eş düzeydeki pozisyonlara atananlar, özel kanunlarda belirtilenler ve sivil havacılık sektöründe faaliyet gösteren kamu teşebbüslerinde istihdam edilecek uçucu personel hariç, 2017 yılında emekli yeni personel istihdamı yapılmayacaktır.

(4) Kamu teşebbüslerince, 2015 ve 2016 yıllarında ilgili yıl genel yatırım ve finansman kararnameleri kapsamında Müsteşarlıktan veya Özelleştirme İdaresi Başkanlığından uygun görüş alınan ve atama işlemlerine yönelik olarak Türkiye İş Kurumu ve/veya Devlet Personel Başkanlığı nezdinde gerekli işlemlere başlandığı halde sonuçlandırılamayan personel atama izinleri, 2017 yılında ilave bir izne ihtiyaç bulunmaksızın kullanılabilecektir.

(5) 2016 ve 2017 yıllarında açıktan atama yoluyla ilk defa işe alınan personele ait kadroların ölüm, istifa veya kurum dışı açıktan ve/veya naklen atama sebebiyle personelin işe başlama tarihinden itibaren bir yıl içinde boşalması halinde, kamu teşebbüslerinin 2017 yılında herhangi bir izne ihtiyaç duymaksızın bu personel yerine yeni personel alma hakkı saklıdır.

(6) Üçüncü fıkra kapsamında yapılacak emekli personel atamaları (ataması müşterek kararname ile yapılan görevlere ve bu görevlere eş düzeydeki pozisyonlara atananlar hariç), birinci ve ikinci fıkralarda belirtilen sınırlamalara tabidir. Dördüncü ve beşinci fıkralar kapsamında yapılacak atamalar ise birinci ve ikinci fıkralarda belirtilen sınırlamaların dışındadır.

İlave atamalar

MADDE 5- (1) Uluslararası standartlar çerçevesinde istihdamına gerek görülen özel niteliklere sahip personel, yeni üretim tesisi, işletme birimi kurulması veya devir alınması veya yeni hizmet birimlerinin faaliyete geçmesi halinde bu tesisler için gerekli personel, kamu teşebbüslerinin mal veya hizmet üretiminde artış görülmesi veya faaliyet alanının genişlemesi durumunda ihtiyaç duyulan personel ile AR-GE faaliyetleri için istihdamına gerek duyulan personele yönelik talepler ve diğer nedenlerle kamu teşebbüsünce ortaya konulan personel ihtiyacına ilişkin talepler ilave atamalar kapsamında değerlendirilebilir. Kamu teşebbüsleri söz konusu ihtiyaçlarına ilişkin detaylı analiz ve gerekçeleri ilgisine göre Müsteşarlığa veya Özelleştirme İdaresi Başkanlığına bildirir. Müsteşarlığın veya Özelleştirme İdaresi Başkanlığının uygun görüşü üzerine, bu talepler, kamu teşebbüsü tarafından statü ve unvan belirtilerek Devlet Personel Başkanlığına gönderilir. Söz konusu atama izinlerine ilişkin talepler Devlet Personel Başkanlığınca unvan değişikliği yapılmaksızın sonuçlandırılır. Bu fıkra kapsamında ilaveten atanacak personel sayısı, 2016 yılında ayrılan personel sayısının (askerlik ve 4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesi çerçevesinde istihdam fazlası olarak bildirilenler ile 12/10/2015 tarihli ve 2015/8196 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında işe alınanlardan ayrılanlar hariç) %25’ini geçemez.

(2) 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun ek 8 inci maddesi çerçevesinde oluşan personel ihtiyacına yönelik talepler ile Kalkınma Bakanlığı tarafından uygun görülen yatırımlar kapsamında kurulan ve personel ihtiyacı 4 üncü madde ile bu maddenin birinci fıkrası kapsamında karşılanamayan yeni tesis ve işletme birimlerine ilişkin personel talepleri Yüksek Planlama Kurulu tarafından karara bağlanır.

(3) Kamu teşebbüslerince, istihdam maliyetleri kısmen veya tamamen uluslararası kuruluşlar tarafından karşılanan personele ilişkin atamalar, uluslararası standartlarca belirlenen asgari istihdam sayısı koşullarının karşılanması amacıyla yapılacak olan kılavuzluk ve römorkaj hizmetleri, gemi trafik hizmetleri sisteminde görev yapacak kılavuz kaptan, gemi adamı ve deniz trafik operatörü ile ARFF memuru (hava alanı kurtarma ve yangınla mücadele memuru) atamalarına yönelik talepler söz konusu personelin sadece talep edilen ilgili alanda istihdam edilmesi kaydıyla, 4 üncü maddenin birinci fıkrası ile bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen sınırlamalara tabi olmaksızın Müsteşarlıkça ayrıca değerlendirilir.

(4) İlgili mevzuat ile kendisine rüzgar enerji santrali, güneş enerji santrali ile genel aydınlatma projelerinin onayı, geçici ve kesin kabulleri, genel aydınlatma bedellerinin tespitine yönelik denetim ve kontrol yetkisi, eski ve yeni dağıtım tesislerinin kamulaştırılması ve elektrik dağıtım şirketlerinin kısmi ve periyodik denetimi görevi verilen kamu teşebbüsleri, konu hakkında yeterli bilgi ve deneyime sahip teknik ve idari personeli, toplamda 250 kişiyi aşmayacak şekilde 4 üncü maddenin birinci fıkrası ile bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen sınırlamalar dışında istihdam edebilir.

Zorunlu istihdam

MADDE 6- (1) Aşağıda belirtilen atamalar, 4 üncü maddenin birinci fıkrası ile 5 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen sınırlamaların dışındadır. Bu kapsama giren personel, herhangi bir izne tabi olmaksızın, boş kadro/pozisyon dahilinde göreve başlatılabilir.

a) İlgili yıl içinde asgari sınırlara göre kontenjan açığı doğması kaydıyla, özel kanunlar ve ilgili mevzuat gereği çalıştırılması zorunlu olan personele ilişkin atamalar.

b) Ataması müşterek kararname ile yapılan görevlere ve bu görevlere eş düzeydeki pozisyonlara ilişkin atamalar.

c) İlgili mevzuat hükümleri gereğince, teşebbüs tarafından gönderildiği eğitim veya görevlendirmeler kapsamında teşebbüse karşı mecburi hizmet ile yükümlü bulunan personele ilişkin atamalar.

ç) Askerlik hizmeti sonrasında teşebbüsteki görevine geri dönen personele ilişkin atamalar.

d) Profesyonel sendikacı olarak görev yapmasının ardından teşebbüse geri dönen personele ilişkin atamalar.

(2) Mahkeme kararları nedeniyle göreve başlatılması gereken personele ilişkin açıktan atamalar öncelikle 4 üncü maddenin birinci fıkrası kapsamında doğan kontenjandan, bunun yeterli olmaması halinde ise izleyen yıllar kontenjanlarından mahsuben gerçekleştirilir.

(3) Engelli personel istihdamında, teşebbüsün işçisi iken sakatlanmış olanlara öncelik tanınır.

Sınavlar

MADDE 7- (1) İlk defa açıktan atama yoluyla personel alınılan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve/veya Türkiye İş Kurumu ile Devlet Personel Başkanlığının yürürlükteki mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat uyarınca Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince yapılacak sınavlarda başarılı olanlar arasından, ilgili yönetmeliklerde belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde yapılır.

(2) Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünde Stajyer Hava Trafik Kontrolörü, Asistan Hava Trafik Kontrolörü pozisyonlarına yapılacak atamalarda, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünün taşra teşkilatı için ziraat mühendisi, veteriner hekim, tekniker ve teknisyen pozisyonlarına yapılacak atamalarda, savunma sanayii alanında faaliyet gösteren teşebbüslerde AR-GE birimlerinde istihdam edilecek mühendis pozisyonlarına yapılacak atamalarda ve bağlı ortaklıkların Milli Tren projesinde ve yapımında görev alacak mühendis pozisyonlarına yapılacak atamalarda ve Türkiye Taşkömürü Kurumunun taşra teşkilatının üretim ve elektromekanik işletme müdürlüklerinde mekanize kazı projelerinde görev alacak mühendis pozisyonlarına yapılacak atamalarda Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

(3) İlgili teşebbüsler ikinci fıkrada belirtilen pozisyonlara atama yapmak için yürürlükteki mevzuata uygun olarak açıktan atama izni alınmış pozisyonların sayısı ve unvanı ile genel mevzuattaki ve kendi mevzuatındaki koşulları, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) taban puanını, Resmî Gazete ile Türkiye genelinde yayımlanan tirajı en yüksek ilk beş gazetenin en az ikisinde ilan vermek suretiyle adaylara duyurur. KPSS sonuçlarına göre belirlenen adaylardan, açıktan atama izni alınmış pozisyon kontenjanının 20 katından fazla olmamak üzere ilgili teşebbüs tarafından belirlenen sayıda aday yazılı sınava çağrılır.

Çağrılan adaylar arasından seçme işlemi ilgili teşebbüsçe 22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesine göre gerçekleştirilir.

(4) Kamu teşebbüsleri, 2017-2019 döneminde, Türkiye İş Kurumu ve kamu teşebbüsünün karşılıklı mutabakatı olması halinde, Türkiye İş Kurumu tarafından düzenlenecek istihdam garantili eğitimler vasıtasıyla personel temin edebilirler. Bu şekilde yapılacak atamalar öncelikle 4 üncü maddenin birinci fıkrası ile 5 inci maddenin birinci fıkrası kapsamında doğan kontenjandan, bunun yeterli olmaması halinde ise izleyen yıllar kontenjanlarından mahsuben gerçekleştirilir.

Geçici işçiler

MADDE 8- (1) Kamu teşebbüsleri, 4/4/2007 tarihli ve 5620 sayılı Kanun çerçevesinde, yıl içerisinde 179 prim gün süresini aşmamak üzere ve sadece mevsimlik işlerde ve/veya kampanya işlerinde geçici işçi çalıştırabilir. Söz konusu geçici işçilerle yapılacak sözleşmelerde işçinin mevsimlik ve/veya kampanya işçisi olduğu belirtilir.

(2) 2017 yılında geçici işçilerin çalıştırılacakları toplam adam/ay süresi, 21 inci maddenin birinci fıkrası uyarınca bildirilecek olan tavanı aşmayacak şekilde, yıl içinde askerden dönecekler de dikkate alınarak, ilgisine göre Müsteşarlığın veya Özelleştirme İdaresi Başkanlığının uygun görüşü alındıktan sonra Devlet Personel Başkanlığına vize ettirilir.

(3) İhtiyaç olması halinde, ikinci fıkraya göre belirlenen geçici işçilerin çalıştırılacakları toplam adam/ay süresi tavanını %10’una kadar artırmaya ilgisine göre Müsteşarlık veya Özelleştirme İdaresi Başkanlığı yetkilidir.

(4) Usulüne uygun vize edilen cetvellerin bir örneği, Devlet Personel Başkanlığınca, ilgili kamu teşebbüsüne, Sayıştay Başkanlığına, Müsteşarlığa ve ilgisine göre Özelleştirme İdaresi Başkanlığına gönderilir. Bu vize işlemi yapılmaksızın ilgili personele ödeme yapılamaz.

(5) 4734 sayılı Kanunun ek 8 inci maddesi çerçevesinde oluşan geçici personel ihtiyacı öncelikle ikinci ve üçüncü fıkra kapsamında değerlendirilir. İkinci ve üçüncü fıkradaki tavanın yeterli olmaması durumunda oluşan geçici personel talebi Yüksek Planlama Kurulu tarafından karara bağlanır.

Fazla çalışma

MADDE 9- (1) Kamu teşebbüsleri, 2017 yılında, 12/10/2015 tarihli ve 2015/8196 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarının 2016 yılına ait Genel Yatırım ve Finansman Programı Hakkında Kararın 9 uncu maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları kapsamında 2016 yılı için belirlenen fazla çalışma tavanını (saat/yıl) aşmayacak şekilde ilgili mevzuat çerçevesinde fazla çalışma yaptırabilirler.

(2) Fazla çalışma tavanının yeterli olmaması halinde, birinci fıkraya göre belirlenen tavanı %10’una kadar artırmaya kamu teşebbüsü yönetim kurulu yetkilidir.

(3) Ürün alım kampanya faaliyetleri rekolteye bağlı olarak değişiklik gösteren, yeni mal veya hizmet üretim birimleri faaliyete geçen veya tesis veya birimleri başka bir kamu işletmesine devredilen, özelleştirilen veya başka bir kamu işletmesinin tesis veya birimlerini devralan, mal veya hizmet üretiminde artış görülen, rehabilitasyon ve bakım onarım faaliyetleri yürüten ve enerji arz güvenliğinin sağlanması amacıyla faaliyet gösteren kamu teşebbüsleri ile üretiminin yarısından fazlasını ihraç eden kamu teşebbüslerinde fazla çalışma tavanı ilgisine göre Müsteşarlık veya Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından yeniden belirlenebilir.

Pozisyon iptali

MADDE 10- (1) Maaş ve ücret ödemeleri Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca karşılanan kuruluşlarda, 2016 yılı içinde emeklilik veya iş akdi feshi nedeniyle ayrılan işçilerin pozisyonlarının tamamı 30/6/2017 tarihine kadar yönetim kurulu kararı ile iptal edilecek ve Özelleştirme İdaresi Başkanlığına bilgi verilecektir.

Diğer istihdam şekilleri

MADDE 11- (1) Kamu teşebbüsleri, bu Kararda bahsi geçmeyen her türlü personel alımından önce ilgisine göre Müsteşarlıktan veya Özelleştirme İdaresi Başkanlığından izin almak zorundadır.

İhale yoluyla hizmet alımı

MADDE 12- (1) Kamu ihale mevzuatında tanımı yapılan hizmetler, 2017 yılında 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu, teşebbüs ana statüsü ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde ihale yoluyla temin edilebilir. Bu Kararın yayımı tarihinden itibaren, kamu teşebbüsleri, kamu ihale mevzuatı gereklerini yerine getirmek şartıyla, 2017 yılı için hizmet alımı ihalesi sürecini başlatabilirler.

(2) Kamu teşebbüsleri, maliyetlerin düşürülmesi ve sağlanan faydanın artırılması amacıyla, Program kapsamında işletme bütçelerini 2017-2019 dönemini kapsayacak şekilde yaparak hizmet almalarına çıkabilirler.

(3) Özel niteliği nedeniyle 2019 yılı sonrasını kapsayan dönem için de sözleşme yapılmasına ihtiyaç duyulan çok yıllı hizmet almalarının yapılıp yapılmayacağına ilişkin karar, Müsteşarlık ve Kalkınma Bakanlığının görüşünün alınmasını müteakip ilgili Bakan tarafından verilir.

(4) Program hedefleri ve işletme bütçesi kısıtları dahilinde, 2017 yılında ihale yoluyla alınacak hizmetlerin tutarı, 21 inci maddenin birinci fıkrası uyarınca bildirilecek olan tutarı aşamaz. 2016 yılında yüklenici firma aracılığıyla sağlanan hizmetlerin 2017 yılında teşebbüs personeli eliyle yapılması veya bu hizmetlere ihtiyaç kalmaması durumunda, anılan hizmet alımları için ayrılan hizmet alımı tutarı, 2017 yılı tavanından düşürülür. 2018 yılı ve sonrasına ilişkin hizmet alımı tavanları, bu fıkra kapsamında bildirilen tavanın her yıl için %5’er artırılması yoluyla hesaplanır.

(5) Teşebbüs ve çalışanlarının kurmuş olduğu vakıf, sandık ve diğer organizasyonlar ile bunların kurmuş olduğu veya iştirak ettiği şirketler, doğrudan veya dolaylı olarak hizmet alımı ihalelerine iştirak edemez ve bunlardan herhangi bir şekilde hizmet alımı yapılamaz.

(6) Kamu teşebbüsleri ihale yoluyla yaptırdıkları hizmet alımlarına ilişkin olarak, Müsteşarlığa, Kalkınma Bakanlığına, Devlet Personel Başkanlığına, Sayıştay Başkanlığına ve ilgisine göre Özelleştirme İdaresi Başkanlığına Mart ayı sonuna kadar sunulmak üzere rapor hazırlar. Söz konusu raporda, her bir ihale bazında hizmet alımlarının niteliği, önem derecesi, hizmetin dışarıdan alım yoluyla yaptırılmasının gerekçesi, ihale kapsamında kaç kişi çalıştırıldığı, maliyeti, ileriki yıllarda devam edip etmeyeceği, süresi ve sözleşmelerin yenilenmesi sırasında sağlanabilecek tasarruf konularında detaylı bilgiler bulunur.

(7) Bu Karar kapsamında gerçekleştirilecek hizmet alımlarına ilişkin işlerin ve ihalelerin 4734 sayılı Kanun, 4857 sayılı Kanun ile ilgili diğer mevzuata uygun bir şekilde yapılmasından ve ihalenin kamu teşebbüsüne en az mali yük getirecek şekilde sonuçlanmasını sağlayacak tedbirlerin alınmasından kamu teşebbüsü yönetim kurulu sorumludur.

İlave hizmet alımları

MADDE 13- (1) Yeni üretim tesisi, işletme birimi kurulması veya devir alınması, yeni hizmet birimlerinin faaliyete geçmesi, kamu teşebbüslerinin mal veya hizmet üretiminde artış görülmesi veya faaliyet alanının genişlemesi durumunda ilave hizmet alımı talepleri ile diğer nedenlerle kamu teşebbüsünce ortaya konulan hizmet alımı ihtiyacına ilişkin talepler ayrıca değerlendirilir. Bu hususta karar almaya, söz konusu taleplere ilişkin bedellerin 12 nci madde kapsamında belirlenen hizmet alımı tavanında;

a) %25’e kadar bir artışı gerektirmesi halinde, kamu teşebbüsü yönetim kurulu,

b) %60’a kadar bir artışı gerektirmesi halinde, Müsteşarlık ve Kalkınma Bakanlığının görüşünün alınmasını müteakip ilgili Bakan,

c) %60’ın üzerinde bir artışı gerektirmesi halinde ise Yüksek Planlama Kurulu,

yetkilidir.

(2) Olağanüstü koşullardan (yangın, deprem, sel, heyelan gibi) kaynaklanan geçici süreli hizmet almalarına yönelik harcamalar bu Karar kapsamındaki sınırlamalara tabi değildir.

(3) İhracat yapan kamu iktisadi teşebbüslerinin yapacakları ihracat kapsamında dışarıdan alacakları iç ve dış navlun hizmetlerine ilişkin bedeller ile enerji alanında faaliyette bulunan kamu iktisadi teşebbüslerince sistem arz güvenliğinin sağlanması açısından hayati önem taşıyan acil durumlarda, ilgili bakanlığın değerlendirme ve talimatları çerçevesinde yapılması zorunluluk arz eden hizmet almalarına ilişkin bedeller hizmet alımı tavanı sınırlamalarının dışındadır. Bu kapsamda yapılan hizmet alım tutarları ve hizmet almalarının mahiyeti Müsteşarlığa bildirilir.

(4) 12 nci ve 13 üncü maddeler uyarınca, hizmet almalarına ilişkin olarak verilen izinler, 4734 sayılı Kanunun ek 8 inci maddesi kapsamında verilmiş sayılır.

Kamu teşebbüsü ile yüklenici firma ilişkisi

MADDE 14- (1) İhale yoluyla yapılacak hizmet almalarında, yüklenici firmanın istihdam ettiği işçilerin kamu teşebbüsü ile olan ilişkilerinde 8/2/2015 tarihli ve 29261 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Almaları Kapsamında İstihdam Edilen İşçilerin Kıdem Tazminatlarının Ödenmesi Hakkında Yönetmelik hükümleri dikkate alınacaktır. Yüklenici firma tarafından istihdam edilen işçilerin kamu teşebbüsü ile olan ilişkilerinde, iş hukukuna göre devamlılık arz edebilecek hükümlere ve uygulamalara sözleşmelerde yer verilmeyecektir.

(2) Kamu teşebbüsleri, hizmet alımı yaptıkları yüklenici firmalarda çalışan personelin ücretleri ile sosyal güvenlik ve işsizlik sigortası primlerinin düzenli yatırılıp yatırılmadığını takip etmekle yükümlüdür. Hizmet alımı ihale şartname ve sözleşmelerine, yüklenici firmanın çalıştırdığı personelin ücretleri ile sosyal güvenlik ve işsizlik sigortası primlerini tam, zamanında ve düzenli olarak yatırmaması veya uygulamada işçilere bordrolarında yer alan net ücretlerinden daha az ücret ödendiğinin tespit edilmesi durumlarında sözleşmenin feshedileceğine yönelik hüküm konulacaktır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Mali Hükümler

İşletme bütçesi

MADDE 15- (1) Müsteşarlık 30/11/2016 tarihine kadar Programı kamu teşebbüslerine gönderir. Kamu teşebbüsleri, 2017 yılına dair işletme bütçelerini Program hedeflerini esas alarak hazırlar ve 1/1/2017 tarihine kadar Müsteşarlığa, Kalkınma Bakanlığına ve ilgisine göre Özelleştirme İdaresi Başkanlığına bildirir.

(2) Müsteşarlıkça sermaye aktarımı yapılması öngörülen kamu iktisadi teşebbüsleri ve bunların bağlı ortaklıkları hariç olmak üzere ihtiyaç duyulması halinde işletme bütçesini oluşturan gelir ve gider kalemlerinde %10’a kadar artış veya azalış yapmaya kamu teşebbüsü yönetim kurulu yetkilidir. Bu kapsamda yapılan değişiklikler beş iş günü içerisinde Müsteşarlığa, Kalkınma Bakanlığına ve ilgisine göre Özelleştirme İdaresi Başkanlığına bildirilir.

(3) İkinci fıkrada belirtilen sınırlamalar dışında işletme bütçesinde değişiklik gerektiğinde, kamu teşebbüsleri bu taleplerini detaylı gerekçeleri ve mali büyüklükleri içerecek şekilde Müsteşarlığa iletir. Yıl içindeki gelişmeler doğrultusunda, Kalkınma Bakanlığının olumlu görüşünü ve ihtiyaç duyulması halinde ilgili kuramların görüşünü alarak işletme bütçelerinde, Programda ve performans hedeflerinde değişiklik yapmaya ve gerekli tedbirleri almaya Müsteşarlık yetkilidir.

(4) Yıl içinde yatırım ödeneği tavanının değişmesi halinde kamu teşebbüslerince Müsteşarlığa ve ilgisine göre Özelleştirme İdaresi Başkanlığına beş iş günü içerisinde bilgi verilir.

Alım ve satımlarda fiyat ve miktar uygulamaları

MADDE 16- (1) Kamu teşebbüsleri, ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, ürettikleri mal ve hizmetlerin fiyat ve tarifelerini belirlemekte serbesttir. Satış fiyatları ve tarifeler; uygulanan ekonomik programda yer alan ilke ve politikalar, Programdaki mali hedefler ve teşebbüsün finansman ihtiyacı dikkate alınarak, kamu teşebbüsünü zarara uğratmayacak şekilde belirlenecektir.

(2) Fiyat ve tarife düzenlemelerinde, ilgili düzenleyici ve denetleyici üst kurulun uygulamaları ile gerekli koordinasyon sağlanır. Kamu teşebbüsleri, düzenleyici ve denetleyici üst kurullara yapacakları tarife ayarlama başvurularının bir örneğini bilgi için Müsteşarlığa, Kalkınma Bakanlığına ve ilgisine göre Özelleştirme İdaresi Başkanlığına eş zamanlı olarak gönderirler.

(3) 4/8/2016 tarihli ve 2016/9096 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt Anonim Şirketi Tarafından Yerli Kömür Yakıtlı Elektrik Üretim Santrallerini İşleten Özel Şirketlerden Elektrik Enerjisi Teminine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Kararın 2 nci maddesi çerçevesinde, 1/1/2017-31/12/2017 tarihleri arasında Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt Anonim Şirketi tarafından yerli kömür yakıtlı elektrik üretim santrallerini işleten özel şirketlerden temin edilecek enerji miktarı 18 (onsekiz) milyar kWh ve elektrik enerjisi birim fiyatı 185 (yüzseksenbeş) TL/MWh olarak belirlenmiştir.

Borç ve alacaklar

MADDE 17- (1) Kamu teşebbüsleri, kamu ve özel sektör ayrımı yapmaksızın, tüm borçlarını zamanında ödemek ve temettü dahil alacaklarının tahsilatında gerekli işlemleri zamanında tesis ettirmek zorundadır.

Kamu iktisadi teşebbüsleri arası faiz uygulaması

MADDE 18- (1) Kamu iktisadi teşebbüsleri, kendi aralarındaki ticari ilişkiler dolayısıyla oluşan veya oluşacak borç ve alacaklara uygulayacakları faizi, kendi aralarında yapılacak bir protokol ile belirler ve hesaplarını uzlaşılan faiz oranları üzerinden tutarlar. Yapılan protokolün bir örneği, en geç protokol tarihini takip eden 15 iş günü içinde Müsteşarlığa gönderilir.

(2) Taraflar arasında uygulanacak faiz konusunda uzlaşmaya varılamadığı takdirde, Müsteşarlık genel faiz oranlarını dikkate alarak, uygulanacak faiz oranını belirlemeye yetkilidir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

İzleme ve Şeffaflık

İzleme

MADDE 19- (1) Mali şeffaflık ve hesap verebilirliğin artırılmasını teminen, Müsteşarlık, izleme kapsamına alınacak kamu işletmelerini belirlemeye yetkilidir.

(2) Kamu işletmeleri, yatırım ve finansman programındaki hedeflerin gerçekleşmesinin izlenmesi amacıyla istenilen bilgi ve belgeleri ve içeriği Müsteşarlıkça belirlenecek mali ve mali olmayan tabloları talep edilen şekilde ve belirlenen sürede Müsteşarlığa ve Kalkınma Bakanlığına göndermek zorundadır.

Kapasite geliştirme

MADDE 20- (1) Kamu işletmeleri, mali ve mali olmayan konsolide verilerini sağlıklı ve sürekli bir şekilde üretecek bilgi işlem alt yapısını kuracak veya kurmuş oldukları bilgi işlem alt yapısını geliştireceklerdir.

(2) 19 uncu madde uyarınca izlemeye alınan kamu işletmelerinin bu kapsamda yaptıkları veya yapacakları harcamalar tasarruf tedbirleri dışındadır.

(3) Kamu işletmeleri, izleme kapsamında yeterli miktarda ekipman bulundurur ve eleman tahsis ederler.

Hedef tespiti ve takibi

MADDE 21- (1) Müsteşarlık, Kalkınma Bakanlığının görüşünü alarak, Program kapsamında ve kamu teşebbüsü bazında 2017 yılı için üçer aylık, 2018-2019 dönemine ilişkin yıllık mali ve/veya mali olmayan hedefler ve tavanlar belirler ve ilgili kamu teşebbüsüne gönderir.

(2) Kamu teşebbüsleri; Mart, Haziran, Eylül ve Aralık ayları sonu itibarıyla, birinci fıkra kapsamında kendileri için belirlenen hedeflere ulaşılıp ulaşılamadığını, ulaşılamadıysa buna ilişkin gerekçeleri ve alınacak tedbirleri, takip eden ayın sonuna kadar Müsteşarlığa ve Kalkınma Bakanlığına iletir.

(3) Müsteşarlık, kamu teşebbüslerinin 2017 yılı faaliyetlerini takip etmek, belirlenen hedefler kapsamında değerlendirme yapmak ve teşebbüs faaliyetlerinin bu Karar hükümlerine uygunluğunu takip etmek amacıyla, üçer aylık dönemler itibarıyla denetim yapmaya ve rapor hazırlamaya yetkilidir.

(4) Üçüncü fıkra kapsamında yapılacak denetimler esnasında, kamu teşebbüsleri, istenilen bilgi ve belgeleri temin etmek ve denetimi yapan yetkili personele vermek zorundadır. İletilen bilgi ve belgelerin doğruluğundan ve tutarlılığından, kamu teşebbüsünün ilgili birim yöneticisi, ilgili personel ile birlikte müteselsilen sorumludur.

(5) Müsteşarlık, üçüncü fıkra kapsamında denetim yapılacak kamu teşebbüslerini ve buna ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Stratejik planlar

MADDE 22- (1) Stratejik planları Müsteşarlık görüşü ile Kalkınma Bakanlığınca uygun görülen kamu iktisadi teşebbüsleri, söz konusu planlarda yer alan vizyon, stratejik amaç, hedef ve performans göstergelerine bu planlar kapsamında öngörülen maliyet ve ödenekler çerçevesinde ulaşmak için gerekli tedbirleri alırlar. Stratejik Planlan Kalkınma Bakanlığı tarafından onaylanmamış veya mevcut stratejik plan dönemleri 2017 yılı sonunda bitecek olan kamu iktisadi teşebbüsleri, Kalkınma Bakanlığınca Müsteşarlığın görüşleri dikkate alınarak belirlenen stratejik planlara ilişkin usul ve esaslar çerçevesinde, stratejik planlarını hazırlarlar.

(2) Kamu iktisadi teşebbüsleri, yıllık yatırım ve finansman programlarını stratejik planlarında yer alan amaç ve hedeflere uygun olarak hazırlamak zorundadır.

(3) Kalkınma Bakanlığı tarafından hazırlanmış olan Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Stratejik Planlarının İzlenmesi ve Değerlendirilmesi ile Performanslarının Ölçülmesine Dair Usul ve Esaslar çerçevesinde, kamu iktisadi teşebbüslerinin stratejik planları izlenip değerlendirilecek ve performansları ölçülecektir.

(4) Kamu iktisadi teşebbüslerinin stratejik planlarına ilişkin olarak;

a) 2016 yılma ilişkin performans değerlendirme raporları kamu iktisadi teşebbüsleri tarafından takvim yılının bitimini takip eden 2 ay içerisinde Kalkınma Bakanlığına, Müsteşarlığa ve ilgili Bakanlığa gönderilir.

b) Bu Kararın yayımlanmasının ardından ihtiyaç olması halinde 2017 yılına ilişkin performans programı revize edilerek 1/12/2016 tarihine kadar teşebbüsler tarafından Kalkınma Bakanlığına, Müsteşarlığa ve ilgili Bakanlığa gönderilir. Kalkınma Bakanlığınca olumsuz bir görüş bildirilmediği takdirde performans programı 1/1/2017 tarihi itibarıyla yürürlüğe girer.

c) Kamu iktisadi teşebbüsleri tarafından hazırlanacak 2018 yılına ilişkin performans programı en geç 15/7/2017 tarihine kadar Kalkınma Bakanlığına, Müsteşarlığa ve ilgili Bakanlığa gönderilir. Kalkınma Bakanlığınca olumsuz bir görüş bildirilmediği takdirde performans programı 1/1/2018 tarihi itibarıyla yürürlüğe girer.

İç kontrol sisteminin oluşturulması

MADDE 23- (1) İç kontrol; kamu iktisadi teşebbüslerinin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerinin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini, varlık ve kaynaklarının korunmasını, muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulmasını, malî bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesini sağlamak üzere kamu iktisadi teşebbüsleri tarafından oluşturulan organizasyon, yöntem ve süreçler ile iç denetimi de kapsayan kontroller bütününden oluşan bir yönetim sistemidir.

(2) İç kontrole ilişkin olarak;

a) Faaliyetlerin, görev, yetki ve sorumlulukların belirlendiği uygun bir kurumsal yapı içerisinde, etik değerleri benimsemiş, yeterli ve yetkin personel tarafından etkin, etkili ve ekonomik bir şekilde yürütülmesini,

b) Amaç ve hedeflerin gerçekleşmesini etkileyebilecek risklerin belirlenmesini ve bu riskleri yönetmek için uygun kontrol yöntemlerinin geliştirilmesini ve uygulanmasını,

c) Zamanında ve doğru karar alınmasını, personelin görevini doğru bir şekilde yerine getirmesini, ilgililerin ve kamuoyunun zamanında ve doğru bilgiye erişmesini sağlamak üzere etkin bir bilgi ve iletişim sisteminin tüm faaliyetleri destekleyecek yeterlikte kurulması ve işletilmesini,

ç) Yılda en az bir kez kontrol öz değerlendirme yapılmasını,

d) Tüm bu faaliyetlerin sürekli ve sistemli bir şekilde izlenmesi ve geliştirilmesini,

sağlamak üzere iç kontrol sisteminin oluşturulmasından kamu iktisadi teşebbüsleri

yönetim kurulları ile görev ve yetkileri çerçevesinde her düzeydeki yönetici sorumludur.

(3) İç denetim, kamu iktisadi teşebbüslerinin faaliyetlerini geliştirmek ve onlara değer katmak amacıyla yapılan bağımsız nesnel güvence sağlama ve danışmanlık faaliyetidir. İç denetim, sistematik ve disiplinli bir yaklaşımla, kamu iktisadi teşebbüslerinin kurumsal yönetim, risk yönetimi ve kontrol süreçlerinin etkinliğini değerlendirmek ve geliştirilmesine yönelik öneriler getirmek suretiyle kamu iktisadi teşebbüslerinin amaçlarına ulaşmasına yardımcı olur.

(4) Kamu iktisadi teşebbüsleri, kurumsal yönetim ilkelerini dikkate alarak, denetim faaliyetlerini yürütecek organizasyonları oluşturmak ve yeterli sayıda iç denetçi istihdam etmekle yükümlüdür.

(5) İç denetçi olarak atanacaklarda, lisans mezunu olma ve en az beş hizmet yılını doldurmanın yanı sıra;

a) Kamu İç Denetçi Sertifikası,

b) CIA (Certifıed Intemal Auditor),

c) CISA (Certifıed Information System Auditor),

ç) CCSA (Certification in Control Self-Assessment),

d) CGAP (Certifıed Government Auditing Professional),

e) CFSA (Certifıed Financial Services Auditor),

f) CRMA (Certification in Risk Management Assurance),

sertifikalarından birine sahip olma şartları aranır. İç denetim birim başkanı, iç denetçiler için aranan şartları haiz olan; tercihen ilgili kamu iktisadi teşebbüsünde çalışanlar arasından; kıdem, bilgi ve tecrübe düzeyi dikkate alınarak ilgili kamu iktisadi teşebbüsü genel müdürünün teklifi üzerine yönetim kurulu tarafından atanır. Yukarıda sayılan sertifikalardan birine sahip yeterli sayıda iç denetçi atanamaması durumunda; sertifika dışındaki şartları haiz kamu iktisadi teşebbüsü personeli arasından boş iç denetçi kadro sayısının iki katma kadar personel seçilerek iç denetim ile ilgili asgari bir aylık eğitime gönderilir. Eğitim sonrasında yapılacak sınavda başarılı olanlar en fazla iki yıl içerisinde adı geçen sertifikalardan birine sahip olmak şartı ile iç denetçi olarak atanabilirler. İki sene içerisinde bu maddede belirtilen sertifikalardan birinin edinilememesi halinde iç denetçiler atandıkları usule göre görevden alınırlar.

(6) Beşinci fıkrada sayılan şartlar asgari olarak belirlenmiş olup, kamu iktisadi teşebbüsleri iç denetimin öncelikli liyakat ve ihtisas alanlarını, öğrenim, hizmet ve yeterlilikle ilgili diğer hususları da dikkate alarak iç denetçi olarak atanacaklarda aranan şartlara kendi ihtiyaçlarına göre ilave kıstaslar getirebilirler. Personelin asgari şartları taşıması ve/veya eğitim sonrasında yapılacak olan sınavda başarılı olması, iç denetçi olarak atanması ve/veya eğitime katılabilmesi için yeterli olmayıp, nihai aşamada atamaya ve/veya eğitime katılacakları belirlemeye ilişkin yetki ve sorumluluk kamu iktisadi teşebbüsleri yönetim kurullarına aittir.

(7) Kamu iktisadi teşebbüsleri, bu kapsamda, hizmet gereklerini dikkate alarak görevde yükselme ve unvan değişikliği yönetmeliklerinde gerekli düzenlemeleri yapar.

(8) Kamu iktisadi teşebbüsleri, bu maddede belirlenen hususları yerine getirmek üzere, organizasyonlarını ve gerekmesi halinde mevcut kadrolarını yeniden yapılandırır ve birimlerinin görev, yetki ve sorumluluklarını belirleyen iç mevzuatı yeniden düzenler. Kamu iktisadi teşebbüslerinde iç denetim, uluslararası iç denetim standartlarına göre yapılır.

(9) Kamu iktisadi teşebbüsleri, iç kontrol sisteminin geliştirilmesine ilişkin olarak bu maddede belirtilen eylemleri yerine getirir. Eylem planlarının sürekli iyileştirme anlayışıyla hayata geçirilmesi esastır.

(10) Kamu iktisadi teşebbüsleri, bu madde çerçevesinde verilen görevler ile eylem planında belirtilen konulara ilişkin gelinen aşamanın yer aldığı raporları, yönetim kurulunun da onaylamasını müteakip ilgili yılın Flaziran ve Aralık ayı sonuna kadar Müsteşarlığa gönderir. Eylem planında belirtilen konuların hayata geçirilememesi durumunda, söz konusu raporda bunlarla ilgili geçerli sebepler ve alınacak önlemlere yer verilir.

(11) Bu madde çerçevesinde yapılacak atamalar, Müsteşarlığın uygun görüşünün alınması şartıyla, 4 üncü ve 5 inci maddelerde belirtilen sınırlamalara tabi değildir.

Kurumsal verilerin yayımlanması

MADDE 24- (1) Kamu işletmeleri, yönetim bilişim sistemlerinin geliştirilmesi amacıyla gerekli tedbirleri alır. Bu kapsamda, bilgi ve iletişim teknolojilerinin alt yapısını, kurumsal kaynak planlamasının gerektirdiği yazılım ve sistemlerini, intranet ve internet portallerini geliştirir. Yayınlanan bilgilerin devamlı güncellenmesi sağlanır.

(2) İnternet sitelerindeki bilgiler, kurumsal yönetim ilkelerinde belirtilen esaslar çerçevesinde, asgari içeriği 27/1/2007 tarihli ve 26416 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu Kurumlan İnternet Sitesi Kılavuzu ile ilgili 2007/4 sayılı Başbakanlık Genelgesine uyumlu olacak biçimde ve en güncel haliyle yer alır.

(3) Kamu işletmeleri, kurumsal yönetim ilkeleri ile 28/8/2012 tarihli ve 28395 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde hazırladıkları 2016 yılına ait faaliyet raporlarını, 31/5/2017 tarihine kadar internet sitelerinde yayımlar ve basılı bir örneğini ilgili kurum ve kuruluşlara gönderir.

(4) Müsteşarlık, izleme kapsamına aldığı kamu işletmelerinin toplu verilerini ve analizlerini içeren 2016 yılına ait Kamu İşletmeleri Raporunu, 30/9/2017 tarihine kadar internet sayfasında yayımlar.

AR-GE ve inovasyon faaliyetleri

MADDE 25- (1) Kamu teşebbüsleri, kârlılık ve verimliliklerini artıracak ve giderlerini azaltacak AR-GE ve inovasyon faaliyetlerinin geliştirilmesine ilişkin her tür işlemi yapmakla yükümlüdür. Bu çerçevede, gerek yurt içi ve gerekse yurt dışı üniversitelerle veya diğer ilgili sivil veya kamu kurum veya kuruluşları ile işbirliği yapabilirler.

(2) Sözleşmeli personelin, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 35 inci maddesinde yer alan ödül sistemi hakkında bilgi sahibi olmaları ve görevlerinde olağanüstü gayret göstermek suretiyle verimlilik veya kârlılığı artıran, kamu iktisadi teşebbüsü faaliyetlerine yararlı buluş getiren veya büyük zararların doğmasını önlemede üstün gayret gösteren sözleşmeli personelin bu ödül sisteminden faydalanmaları sağlanacaktır.

(3) Kamu teşebbüsleri, AR-GE faaliyetlerinin artırılması ve etkinleştirilmesine yönelik olarak bir eylem planı hazırlar ve Nisan ayı sonuna kadar Müsteşarlığa ve Kalkınma Bakanlığına gönderirler.

(4) AR-GE çalışmaları kapsamında yapılacak harcamalar tasarruf tedbirleri dışındadır.

Yazışma süreleri, kanalları ve yöntemi

MADDE 26- (1) Bu Karar kapsamında yapılacak her türlü yazışmaya ilişkin cevaplandırma süreleri hususunda, 29/6/2009 tarihli ve 2009/15169 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelikte belirtilen süreler dikkate alınır.

(2) Bu Karar kapsamında Müsteşarlığa ve Kalkınma Bakanlığına iletilecek talepler ilgili Bakanlıklar üzerinden değil, doğrudan kuruluşlar tarafından yapılır.

(3) Kamu işletmelerinin ilgili kuruluşlarla yapacakları yazışmalarda, işletmeyi temsile yetkili oldukları hususu yönetim kurulunca tescil edilmek üzere, ticaret sicil memurluğuna bildirilen, kurumda en üst seviyede yetkiyi haiz iki yöneticinin imzasının bulunması zorunludur.

Yurt dışı bağlı ortaklıklar, iştirakler ve yatırımlar

MADDE 27- (1) Kamu teşebbüsleri, yurt dışında kurulmuş ve yerleşik olduğu ülkenin mevzuatına tabi faaliyet gösteren bağlı ortaklıkları ile iştiraklerine ve yurt dışında yapmış oldukları yatırımlara ilişkin her türlü bilgi ve belgeyi, talep edilmesi durumunda, Müsteşarlığa ve Kalkınma Bakanlığına bildirir.

(2) 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 58 inci maddesinin üçüncü fıkrasına göre kurulan veya kurulacak olan bağlı ortaklık ve iştiraklerin sermaye değişimlerine ilişkin olarak yapılacak her türlü işlemde, Müsteşarlığın ve Kalkınma Bakanlığının uygun görüşü aranır.

Sorumluluk

MADDE 28- (1) Kamu teşebbüslerinin ilgili mevzuat ve bu Kararda belirtilen ilkeler çerçevesinde faaliyet göstermesinden, kamu teşebbüsleri tarafından iletilen taleplerin mevzuata ve teşebbüsün ana statüsüne uygunluğundan ve Müsteşarlık, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Devlet Personel Başkanlığı ve Kalkınma Bakanlığı tarafından kamu teşebbüslerine verilen izinler ile Müsteşarlık bütçesinin “05 - Cari Transferler” ve “08 - Borç Verme” tertiplerinden yapılan ödemelere konu işlemlerin ilgili mevzuata ve amacına uygun olarak gerçekleştirilmesinden yönetim kurulu sorumludur.

Bağımsız denetim ve finansal raporlar

MADDE 29- (1) 19/12/2012 tarihli ve 2012/4213 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Karar uyarınca 1/1/2015 tarihinden itibaren bağımsız denetime tabi olan kamu iktisadi teşebbüsleri, bu konuda gerekli tedbirleri alır ve 13/1/2012 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun geçici 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi çerçevesinde Türkiye Muhasebe Standartları ile uyumlu finansal rapor hazırlama hususunda gerekli kurumsal altyapıyı oluşturur.

(2) Kamu iktisadi teşebbüslerinin yönetim kurulları, bağımsız denetim kuruluşunu seçmeye, kuruluşla bağımsız denetim sözleşmesi imzalamaya ve konuyla ilgili diğer hususların yerine getirilmesine yetkilidir.

(3) Kamu iktisadi teşebbüsleri, münferit ve/veya konsolide finansal tablolarının hazırlanmasında ve sunumunda Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan TMS/TFRS’yi esas alırlar.

(4) Finansal rapor hazırlamaya ilişkin ilke, usul ve esasların, açık ve anlaşılabilir hale gelmesini veya uygulama birliğinin sağlanmasını teminen, TMS/TFRS’nin uygulanmasında yönetim kurullarının tercihine bırakılan konularda, gerekli görülmesi halinde Müsteşarlıkça kararlar alınabilir.

Usul ve esaslar tebliği

MADDE 30- (1) Bu Kararda belirtilen hükümlerin uygulanması amacıyla izlenecek usul ve esaslar ile istenecek bilgi ve belgelerin mahiyeti Müsteşarlıkça Resmî Gazete’de yayımlanacak tebliğ ile duyurulur.

Yürürlük

MADDE 31- (1) Bu Kararın;

a) 4 üncü, 12 nci, 15 inci, 31 inci ve 32 nci maddeleri yayımı tarihinde,

b) Diğer maddeleri 1/1/2017 tarihinde,

yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 32- (1) Bu Karar hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

Kaynak : SGK Rehberi
Saadet'ten Türkiye'de ilk! 'Siyasal İletişim Ofisi' kuruldu
Arabulucuların yeni ücretleri belli oldu
Şehit yakını, gazi ve gazi yakını atamalarında tarih belli oldu
Özhaseki: Tayyip Erdoğan askeri vesayeti bitirdi
O primleri devlet karşılıyor!
Yeni askerlik sistemiyle ilgili önemli açıklama
Bilal Erdoğan'a korkunç plan, ifadeye çağırıp tutuklayacaklardı!
Küf hastalığı soğan fiyatlarını yükseltti
MEB, özür grubu sonuçlarını açıkladı
Başarı belgesini getiren öğrenciye ücretsiz tıraş
Tesla yaklaşık 3 bin çalışanını işten çıkaracak
Van Gürbel Taahhüt A.ş 20 İşçi Alacak
ÖSYM'den çok kritik uyarı! Saat 13.30'dan sonra...
Ekran başında uzun zaman geçiren çocuklarda ...
3600 ek göstergede sürpriz çıkış! Genişletilsin...
Belediye şirketine geçen taşeron kaygılı: Asgari ücret zammını istiyoruz
İstanbul Spor Etkinlikleri ve İşletmeciliği 13 İşçi Alacak
Engellilere o hizmet artık ücretsiz olacak..
Kahramanmaraş Pazarcık Belediyesi Geçici 10 İşçi Alacak
Erdoğan onları unutmadı! Anıt dikilecek
3600 ek göstergede yeni maaşlar ne kadar olacak, kimleri kapsıyor?
İşte seçim anketi! 10 büyükşehirde çarpıcı sonuçlar
Yüzde 23,73 zam geldi!
Memur emeklisi eş ve çocuk yardımından faydalanabilir mi?
GÜBRETAŞ burs başvuru sonuçları açıklandı
Trene geç binene bedava yemek!
Cenazesine kimse katılmadı, annesini tek başına defnetti!
Milyonları ilgilendiren kanun teklifi Meclis'ten geçti
Yolcu otobüsü devrildi!
Banyo yapmayan çalışana 'güğüm' dayağı
'3600 ek gösterge herkesi kapsamazsa sorunlar derinleşir'
Anne-Babadan yetim maaşı! Kimler nasıl alabilir?
Emekliye 340 TL ek zam
Kamuda yeni dönem! Yeni bakanlık geliyor...
'İletişim Uzman Yardımcılığı' sınavı başvuru süresi uzatıldı
Kurtulmuş: Her millet kendi kökleri üzerinde yükselir
Merkezi sınavlara girişte uygulanan o yasaklar esnetildi!
İYİ Parti'de seçim güvenliği eğitimi
Borcu olanalar dikkat! Bu fırsatı kaçırmayın
80 milyonu ilgilendiren 70 maddelik kanun! İşte tam metin
Cumhurbaşkanı Erdoğan eşi ile Fazıl Say konserine katıldı
Kurumların lokanta vb. yerlerden memurlara yemek yedirmesi mümkün mü?
İşte seçimlerde sonucu değiştirebilecek dev rakam!
Barajlardan iyi haber var
Yakaladık dedikleri MİT ajanı Polat Alemdar çıktı!
Erdoğan açıkladı: İşte Kenevir'in merkezi olacak ilçe!
Düdüklü tencere polis ve itfaiye ekiplerini harekete geçirdi
Ev kadınlarına evde emeklilikte 3 formül
Milletvekillerine '9 bin 700 TL'lik promosyon
Emekli aylıklarında enflasyon farkı nasıl ödeniyor?
Baza cinayetinin sırrı çözüldü
Bakanlık, 2019 yılında ilave personel alacak!
Market arabası haberine Mehmet Şimşek'ten tepki geldi!
Maaşlı Whatsapp çetesi'nden 'ücretsiz' deneme hizmeti bile var!
Polisin üzerine araç süren sürücü yakalandı
Bakan Varank, ilk dosyasını mahkemesiz çözüme kavuşturdu
Çeyrek altın ne kadar?
Milyonları ilgilendiriyor! Ekonomide devrim gibi düzenlemeler...
Merkez Bankası Hazine'ye avansı verdi
Kayak yaparken kara saplanan avukat böyle kurtarıldı
'Mevcut kanun, kocaları cinnet noktasına getiriyor'
İki ilimize hızlı tren müjdesi!
Palu Ailesi soruşturmasına 'mezarcı ekip'
Anne ve babalara müjde! %20 zamlı ödenecek
EBRD, Türk lirası finansmanını artırdı
Almanlar sattı Türkler aldı! İki dev artık onun
İşte 2019 MTV tablosu...
Merkez Bankası 30 personel alacak
Nefes borusuna balgam kaçan bebek öldü
Merkez Bankası Sözleşmeli Ekonomist Alım İlanı
Karatay uyardı! Anneler babalar çok uyanık olsun
Erdoğan 'Bu evlilik 6 ay sürer' demişti, 6 ayda...
Cumhurbaşkanlığı'ndan 'basın kartı' için önemli açıklama
153 bin 640 öğretmen açığı var...
Karneyi alan uçağa koştu!
WhatsApp'ta bu ayarı hemen açın! Başınız belada...
Vatan Şaşmaz cinayeti davasında flaş gelişme
Aziz Kocaoğlu aday adayı olacağını açıkladı
Sapanca Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
AK Parti'den Erdoğan'lı paylaşım
Emsal karar! Anneler de o parayı ödeyecek
Çalışanlar dikkat! İşte o paraları almak için rehber
Asgari ücretlinin aldığı vergiye gidiyor
10 yıllık değişim hareketi tartışma yarattı
Sincan Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Kadro alan taşeron için kritik ay! 2019 TİS süreci başlıyor
165 yaşındaki seçmen hangi sandıkta oy kullanacak?
Kılıçdaroğlu İzmir'e sürpriz aday çıkartacak iddiası
'Ret' cevabını alınca, eski karısını vahşice öldürdü
Balıkesir Balya Belediyesi 10 İşçi Alacak
Bu hafta borsa kazandırdı, altın ve döviz kaybettirdi
Gökçek'in istifası Ankara'yı rahatlattı! Aydın Ünal'dan flaş açıklama
Fıkra değil gerçek! Çaldıkları kredi kartı ile SGK borcu ödediler...
Erdoğan, İmamoğlu'na yanıt veren Mehruze teyzeyi aradı
Türkiye'de cinayet işlenmeyen tek il belli oldu!
6409 sürekli işçi kura sonuçları açıklandı! Tıkla-öğren

İlgilinizi Çekebilir