Taşeron işçilerin kadroya geçişte hangi şartlar aranacak?

Taşeron işçilerin kadroya geçişte hangi şartlar aranacak?

Kamuda çalışan binlerce taşeron işçisinin merakla beklediği, yönetmelik yılın ilk gününde yayımlandı. Yönetmelik ile birlikte, 90 günlük kadroya geçiş süreci başlarken, kimlere kadro verileceğine yönelik de ayrıntılar netleşti. Buna göre, kadroya alınacak olan taşeronlar şöyle:

SGK KAYITLARI ESAS ALINACAK

Kadroya geçişte Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) kayıtları esas alınacak. Taşerona kadro verilmesine yönelik yapılan düzenlemeye göre, ilgili kurumlarda, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım işinde 04/12/2017 tarihi itibariyle (sonraki bir tarihte ayrılmış olsa da) çalışıyor olma şartı aranacak. Bu tespit için yine SGK kayıtlarına başvurulacak. Ayrıca 04/12/2017 tarihinde askerde olanlar, doğum izninde olanlar veya kurul raporuyla hastalığı nedeniyle sözleşmesi askıda olanlar "çalışıyor" kabul edilecektir

GÜVENLİK SORUŞTURMASINDAN GEÇMEK GEREKİYOR

Kadroya geçirilecek olan taşeron çalışanlar, yine işçi statüsünde kalacak. Ancak kadroya geçişte 657 sayılı devlet memurları kanunda yer alan bazı şartları yerine getirmek zorunda olacaklar. Buna göre, kadroya geçecek işçilerde, TC vatandaşı olmak, kamu haklarından mahrum bulunmamak, Anayasal düzene karşı suçlar ve yüz kızartıcı suçlardan mahkum olmamak, akli dengesi yerinde olmak, askerlikle ilgisi bulunmamak ve güvenlik soruşturmasından başarı ile geçmek şartları aranacak. Bunun dışında kadroya geçirilecek işçilerde emekli olmama kriteri de gerekiyor. Yani düzenlemelere göre, emekli olduğu halde çalışmaya devam eden taşeron işçilere kadro verilmeyecek.

FERAGAT ŞARTI DA ARANIYOR

Kadroya geçen taşeron işçiler, tüm aşamaları başarı ile geçtikten sonra, bazı belgeleri de imzalamak zorunda kalacaklar. Bunların başında ise kadrolu işçi olmak için açılan davalar geliyor. Düzenlemelere göre, kadroya geçecek olan işçilerin, varsa kadrolu işçi olmak için açtığı davalardan feragat etmesi, geçmiş çalışmalarına yönelik hak ve alacak talebinde bulunmayacağını beyan etmesi, 02/01/2018 tarihinden itibaren 10 gün içinde yazılı başvuru yapması ve yazılı ve/veya sözlü ya da uygulamalı sınavda başarılı olması gerekiyor.

Konuyla ilgili KHK düzenlemesi ise şu şekilde:

MADDE 127- 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 23- 5018 sayılı Kanuna ekli (I), (II), (III) ve (IV) sayılı cetvellerde yer alan kamu idareleri (MİT Müsteşarlığı hariç) ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, bu Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (I) sayılı listede yer alan idarelerin merkez ve taşra teşkilatlarında; ödemeleri merkezi yönetim, sosyal güvenlik kurumu, fon, kefalet sandığı, yatırım izleme ve koordinasyon başkanlığı, gençlik hizmetleri ve spor il müdürlüğü bütçelerinden veya döner sermaye bütçelerinden, anılan liste kapsamındaki diğer idareler için ise kendi bütçelerinden karşılanan 4734 sayılı Kanun ve diğer mevzuattaki hükümler uyarınca personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında yükleniciler tarafından 4/12/2017 tarihi itibarıyla çalıştırılmakta olanlar; a) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) bendinin (1), (4), (5), (6), (7) ve (8) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak, b) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak, c) Bu kapsamda çalıştırılmalarına ilişkin olarak açtıkları davalardan ve/veya icra takiplerinden feragat edeceğine dair yazılı beyanda bulunmak, ç) En son çalıştığı idare ile daha önce kamu kurum ve kuruluşlarında alt işveren işçisi olarak çalıştığı iş sözleşmelerinden dolayı bu madde ile tanınan haklar karşılığında herhangi bir hak ve alacak talebinde bulunmayacağını ve bu haklarından feragat ettiğine dair yazılı bir sulh sözleşmesi yapmayı kabul ettiğini yazılı olarak beyan etmek, kaydıyla, bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren on gün içinde idaresinin hizmet alım sözleşmesinin yapıldığı birimine, sürekli işçi kadrolarında istihdam edilmek üzere yazılı olarak başvurabilirler.
Başvuranların şartları taşıyıp taşımadıklarının tespiti, bu tespite itirazların karara bağlanması, şartları taşıyanların idarelerince belirlenen usul ve esaslara göre yapılacak yazılı ve/veya sözlü ya da uygulamalı sınava alınması, sınav sonuçlarına itirazların karara bağlanması ve sınavda başarılı olanların kadroya geçirilmesine ilişkin süreç bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren doksan gün içinde idarelerince sonuçlandırılır.
Sınavlarda başarılı olanlar, varsa bu fıkranın (c) bendinde öngörülen davalardan feragat ettiklerini tevsik eden belgeyi ve/veya icra takibine konu alacaktan feragat ettiğine dair icra müdürlüğünden alınacak belgeyi ibraz etmek, bu fıkranın (ç) bendinde öngörülen sulh sözleşmesini ibraz etmek ve öngörülen şartları taşımaya devam etmek kaydıyla, sınav sonuçlarının kesinleşmesini müteakip, her bir sözleşme itibarıyla, yüklenicinin hakedişlerinin ödendiği bütçe, teşkilat ve birim/yerleşim yeri adına vize edilmiş sayılan sürekli işçi kadrolarına idarelerince topluca geçirilir.
Bu fıkra kapsamında feragat edilen davalara veya takiplere ilişkin yargılama ve takip giderleri davacı veya takip eden üzerinde bırakılır ve taraflar lehine vekalet ücretine hüküm olunmaz, hükmedilenler tahsil edilmez ve bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarihe kadar tahsil edilenler ise iade edilmez.
Bu fıkra kapsamında yapılacak sulh sözleşmelerinden damga vergisi alınmaz. Birinci fıkrada yer alan 4/12/2017 tarihi itibarıyla çalışıyor olmak şartının tespitinde, Sosyal Güvenlik Kurumuna verilmiş olan sigortalı işe giriş bildirgeleri, işten ayrılış bildirgesi ve aylık prim ve hizmet belgeleri esas alınır.
Ancak söz konusu tarihe ilişkin olarak anılan Kuruma yasal süresi dışında verilen belgelere dayanılarak bu madde hükmünden yararlanılamaz. 4/12/2017 tarihi itibarıyla çalıştırılmakta olduğu idarelerince tespit edilenlerden, hakkında bu tarihten sonra işten ayrılış bildirgesi verilenler bu madde hükümlerinden yararlanabilir. Birinci fıkradaki personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında bulunmakla birlikte 4/12/2017 tarihinde doğum veya sağlık kurulu raporuyla belgelendirilen sağlık sorunları nedenleriyle iş sözleşmeleri askıda olanlar veya anılan tarih itibarıyla askerde bulunanlar hakkında da bu madde hükümleri uygulanır. Birinci fıkrada belirtilen süreler, askerlik veya askı süresinin sona erdiği tarihten itibaren başlar. Sürekli işçi kadrolarına geçirilme süreci, birinci fıkra kapsamında olmakla birlikte bu sürecin tamamında veya herhangi bir aşamasında askerde bulunanlar için askerlik süresinin sona erdiği tarihten itibaren başlar veya kaldığı yerden devam eder."

 
 
Bu makale 5080 kez okundu