Taşerona kadro sonuçları 'kurum panosundan' ilan edilebilir mi?

Taşerona kadro sonuçları 'kurum panosundan' ilan edilebilir mi?

Taşerona kadro süreci 2 Nisan itibariyle sona erdi. Ancak tartışmaları ise sürüyor. Tartışmaların büyük kısmı 'kadro dışı kalan' taşeronlar üzerinde yoğunlaşıyor. Bazı kurumlarda ise, kadro sonuçlarının ilanına ilişkin usul tartışması yaşanıyor.
Bu kurumların başında ise Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanlığı geliyor. Bir çok kamu kurumu, taşerona kadro listelerini resmi internet üzerinden ilan etmesine rağmen SGK, duyuru işlemlerini kurumların panoları aracılığı ile gerçekleştirdi.
Taşerona kadro sonuçları pano ile ilan edilmesi mevzuata uygun mu?
Taşeron işçilerin kadroya geçişleri 696 sayılı KHKyla gelen geçici 23. Ve 24. Maddelerde düzenlenmiştir. Geçici 24. Maddenin genel olarak geçici 23. Maddeye yollama yaptığını görüyoruz.
Geçici 23. Maddenin birinci fırkası:
"Başvuranların şartları taşıyıp taşımadıklarının tespiti, bu tespite itirazların karara bağlanması, şartları taşıyanların idarelerince belirlenen usul ve esaslara göre yapılacak yazılı ve/veya sözlü ya da uygulamalı sınava alınması, sınav sonuçlarına itirazların karara bağlanması ve sınavda başarılı olanların kadroya geçirilmesine ilişkin süreç bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren doksan gün içinde idarelerince sonuçlandırılır. Sınavlarda başarılı olanlar, varsa bu fıkranın (c) bendinde öngörülen davalardan feragat ettiklerini tevsik eden belgeyi ve/veya icra takibine konu alacaktan feragat ettiğine dair icra müdürlüğünden alınacak belgeyi ibraz etmek, bu fıkranın (ç) bendinde öngörülen sulh sözleşmesini ibraz etmek ve öngörülen şartları taşımaya devam etmek kaydıyla, sınav sonuçlarının kesinleşmesini müteakip, her bir sözleşme itibarıyla, yüklenicinin hakedişlerinin ödendiği bütçe, teşkilat ve birim/yerleşim yeri adına vize edilmiş sayılan sürekli işçi kadrolarına idarelerince topluca geçirilir."
696 sayılı KHK dayanak olarak çıkarılan Kamu Kurum Ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına Veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 Ve Geçici 24 Üncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul Ve Esaslar:
"Sınavın gerçekleştirilmesi ve ilanı
MADDE 14 - (4) Sınavın yazılı ve sözlü sınav şeklinde yapılması halinde, adayın sürekli işçi kadrosuna geçirilebilmesi için yazılı sınavdan en az elli puan alması, sözlü sınavda da başarılı bulunması şarttır.
(5) Sınavda başarılı ve başarısız olanlar sınav kurulu tarafından Kurumun resmi internet adresinde ilan edilir. İlan tebligat yerine geçer, ilgililere ayrıca tebligat yapılmaz.
Görüldüğü gibi düzenlemelerde, taşerona kadro sürecinin nasıl gerçekleşeceği ayrıntılı olarak anlatılmıştır. Ve sınav sonuçlarının da kurumlarının resmi internet sitesi aracılığı ile kamuoyuna açıklanacağı hüküm altına alınmıştır.
SGK SONUÇLAR İÇİN YAZI YAYIMLADI
SGK Başkanlığı ise, taşerona kadro sonuçlarını kurumların bünyesinde bulunan panolar aracılığı ile duyurdu. Söz konusu yazıda, kadro alan taşeron listesinin panolarda duyurulduğu kaydedildi. SGK tarafından yapılan açıklama şöyle:
"696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 127 nci maddesi ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen Geçici 23 üncü madde gereğince yapılan Taşeron Personeli sınav sonuçları Kurumumuzun ilgili panolarında duyurulmuştur. İlgililere ilanen duyurulur. 28/03/2018. İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı"
SGK'nın resmi internet sitesi yerine taşerona kadro sonuçlarını niye panolar aracılığı ile ilan ettiği bilinmiyor. Ancak ilk başvuru sonuçları resmi internet sitesi üzerinden açıklanmıştı. İlk açıklanan başvuru listesinde, 141 taşeron işçinin başvurusu kabul edilmemişti. Başvurusu kabul edilene işçilerin sayısı ise 929 olarak açıklandı. SGK'nın listesinde başvurusu kabul edilmeyen işçi sayısının fazla olması dikkat çekti. Sınavlar ve arşiv araştırması sonucunda da bazı adayların elendiği öğrenildi. Bu durumun taşerona kadro sonuçlarının panolar aracılığı ile ilan edilmesinde etkili olup olmadığı ise bilinmiyor.

 
 
Bu makale 3984 kez okundu