Başbakanlık'taki 113 taşeron emsal olur mu?

Başbakanlık'taki 113 taşeron emsal olur mu?

Taşerona kadro sürecine yönelik tartışmalar halen devam ediyor. Bu süreçte binlerce taşeron işçi kriterler nedeniyle kadro alamamıştı. Bu işçilerin başında ise yüzde 70 kriterine takılan çalışanlar geliyor.

İşte bu taşeron işçilere umutlandıran bir gelişme yaşandı.

Kapatılan Başbakanlık'ta yüzde 70 kriterine takılan 113 taşeron şoföre kadro verildi. Daha önce kadro alamamış Başbakanlık'ta görev yapan taşeron şoförler için ayrı bir düzenleme yapıldı.

Düzenleme 9 Temmuz 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 703 sayılı KHK'da yer aldı.

İşte o düzenleme:

"4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve diğer mevzuattaki hükümler uyarınca nitelikleri ve sayısı ihale dokümanında belirlenmiş, çalışma saatlerinin tamamının idare için kullanıldığı, yıl boyunca devam eden ve niteliği gereği süreklilik arz eden personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında 4/12/2017 tarihi itibariyle Başbakanlıkta şoför olarak çalışmakta olup bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte de çalışmaya devam edenlerden; 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) bendinin (1), (4), (5), (6), (7) ve (8) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartları taşımaları ve Başbakanlığa karşı açtıkları davalardan ve/veya icra takiplerinden feragat etmeleri kaydıyla, sürekli işçi kadrolarına geçirilmiş sayılırlar. Bu şekilde sürekli işçi kadrolarına geçenler Başbakanlığın kapatılmasıyla Devlet Personel Başkanlığı tarafından kamu kurum ve kuruluşlarına bir ay içinde atanırlar. "

Bu düzenleme ile birlikte Başbakanlık'ta çalışan daha önce kadro alamayan 113 personele kadroya geçti.

Bu durum, kadro alamayan binlerce taşeron işçiye umut oldu. Taşerona kadro sürecinde, yüzde 70 kriteri başta olmak üzere bazı koşullar nedeniyle binlerce taşeron işçi kadro alamamıştı.

Başbakanlık personelinin durumu, bu işçiler için emsal teşkil edebilir mi?

Kamuda çalışan taşeron işçilere kadro verilmesine yönelik düzenleme, 24 Aralık 2017 tarihinde yürürlüğe giren KHK ile yapılmıştı.

Kanunda yüzde 70 kriteri için yer alan metin şöyle:

"Bu maddenin uygulanmasında personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı; 4734 sayılı Kanun ve diğer mevzuattaki hükümler uyarınca ihale konusu işte çalıştırılacak personel sayısının ihale dokümanında belirlendiği, bu personelin çalışma saatlerinin tamamının idare için kullanıldığı ve yaklaşık maliyetinin en az %70'lik kısmının asgari işçilik maliyeti ile varsa ayni yemek ve yol giderleri dahil işçilik giderinden oluştuğu, yıl boyunca devam eden ve niteliği gereği süreklilik arz eden işlere ilişkin hizmet alımlarını ifade eder."

Maddede yer alan yüzde 70 işçilik maliyetinden dolayı çok sayıda taşeron personel kadroya geçemedi.

Başbakanlık personeline kadro verilmesi ile birlikte diğer kurumlarda yüzde 70 kriterine takılan taşeron işçilerin de hareketlenmesine neden oldu.

Şu anda bir çok taşeron işçi, Başbakanlık'taki taşeron işçilerin durumunu emsal göstererek kadro talep etmeye hazırlanıyor.

Konuyla ilgili olarak bir yargı kararının ardından yeniden düzenleme yapılması gündeme gelecek.

Alaşılan o ki, taşerona kadro süreci daha uzun süre devam edecek.

 
 
Bu makale 3477 kez okundu